Statut

На основу чл. 40. ст. 2, чл. 55. ст. 3. тач. 1) и 102. ст. 4. Закона о спорту Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 10/2016), Скупштина Кошаркашког клуба “Пирот”, на седници одржаној 08.06.2017 усвојила је

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Кошаркашки клуб “Пирот” (у даљем тексту: Клуб) је добровољна, невладина, неполитична и непрофитна спортска организација, основана, као удружење, ради организованог бављења кошарком као граном спорта

1. Назив и седиште Клуба

Члан 2

Назив Клуба је: КОШАРКАШКИ КЛУБ ”ПИРОТ”

Скраћени назив Клуба је: КК ”ПИРОТ”

Седиште Клуба је у Пироту.

2. Подручје активности

Члан 3

Клуб обавља активности на остваривању статутарних циљева на целој територији Републике Србије.

3. Правни статус

Члан 4

Клуб је спортско удружење, односно правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим Статутом.

Клуб стиче својство правног лица даном уписа у Регистар који води Агенција за привредне регистре Републике Србије у складу са Законом о спорту.

4. Печат, амблем, заштитни знак и застава

Члан 5

Клуб има печат, округлог облика на коме је ћириличким писмом исписано: КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ, КОШАРКАШКИ КЛУБ “ПИРОТ”, ПИРОТ.

Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме су ћириличким писмом исписани назив и седиште Клуба и остављен простор за број и датум.

Клуб има заштићени знак: цртеж – вињета кошаркашке лопте, обруча, мрежице и руке и натпис КК”Пирот”.

Застава Клуба је беле боје опшивена плавим ширитом са знаком Клуба у средини.

Боја Клуба је бела.

5. Чланство у другим удружењима, друштвима и Савезима

Члан 6

Клуб је члан Кoшаркашког савеза Србије.

Клуб може да се учлани у одговарајућа удружења и савезе у области спорта од значаја за остваривање циљева Клуба.

6. Заступање и представљање

Члан 7

Клуб представља и заступа председник Клуба.

Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању Клуба, у границама датих овлашћења.

7. Забрана дискриминације

Члан 8

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Клуба, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом.

Одредбе општих аката Клуба којима се утврђује или ствара дискриминација лица у њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација – ништава су.

У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

Клуб је неутралан у питањима политике и религије.

II. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КЛУБА

 1. Циљеви

Члан 9

Клуб своје циљеве остварује кроз:

 • Доприноси развоју, афирмацији и промоцији кошарке у Републици Србији и повећању бављења кошарком у свим сегментима становништва Србије (омасовљење кошаркашког спорта);

 • Промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење кошарком и спортом уопште;

 • Обезбеђује услове за развој и унапрећење врхунских спортских резултата у кошарци, у свим нивоима такмичења у земљи и иностранству.

 1. Садржај активности

Члан 10

Спортске активности и делатности Клуба се посебно остварују кроз:

 1. Стварање услова за развој кошарке у граду Пироту и Републици Србији;

 2. Организовање спортских манифестација и такмичења која су му поверена од стране надлежног гранског спортског савеза;

 3. Учешће на кошаркашким такмичењима и другим спортским прирадбама;

 4. Пордшку изградњи и одржавању спортских објеката;

 5. Перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака у спорту који су ангажовани у Клубу;

 6. Ангажовање у надлежним гранским спортским савезима и сарадњу са другим организацијама у области спорта у Републици Србији;

 7. Остваривање сарадње са јавним властима града Пирота и Републике Србије;

 8. Издавање споствених публикација;

 9. Остваривање мећународне спортске сарадње и унапређивање међународног угледа српског спорта;

 10. Популаризацију кошарке у медијима, образованим институцијама и другим организацијама;

 11. Предузимање мера за спречавање негативних појава при организовању и одржавању спортских такмичења и јачање васпитне улоге спорта;

 12. Бригу о заштити здравља спoртиста;

 13. Подстицање бављења кошарком у свим сегментима становништва;

 14. Поштовање јединства и интегритета Кошаркашког савеза Србије;

 15. Поштовање принципа лојалности, интегритета, спортског духа и фер плеја;

 16. Старење о духовном и телесном обликовању (формирању) малолетних спортиста;

 17. Активности на јачању спортског морала и спортског духа код лица ангажованих у Клубу и утврђивању правила понашања у њиховим мећусобним односима;

 18. Остваривање сарадње са привредним друштвима, установама и другим правним и физичким лицима од значаја за обављање спортских активности и делатности Клуба;

 19. Вођење евиденција такмичарских, кошаркашких резултата Клуба и о учешћу у разлучитим кошаркашким такмичењима;

 20. Друге активности и мере које доприносе и остваривању положаја спортске организације, утврђеном Законом о спорту и спортским правилима Кошаркашког савеза Србије;

 21. Клуб обавља спортске активности и делатности у складу са Законом и спортским правилима Кошаркашко савеза Србије и међународне кошаркашке федерације (ФИБА)

Остваривање циљева Клуба ближе се регулише одговарајућим општим актима (спортским правилима) које доносе надлежни органи Клуба у складу са правилима надлежних гранских спортских савеза и овим Статутом.

Клуб може ради остваривања активности из става 1. овог члана основати привредна друштв Клуба, установе или други законом утврђен облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим правним и физичким лицима.

3. Стручни рад и Обављање спортских активности и спортских делатности

Члан 11

Стручни рад у Клубу могу да обављају искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање у складу са законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту).

Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са законом и општим актима Клуба и надлежних гранских спортских савеза.

Клуб се у обављању спортских активности и спортских делатности нарочито ангажује на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у спорту, подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту.

Клуб остварује своје циљеве и обавља спортске активности и делатности у складу са законом, спортским правилима надлежних спортских организација чији је члан и својим општим актима, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија.

Органи Клуба су дужни да обезбеде да бављење спортским активностима и делатностима у оквиру Клуба буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

Клуб успоставља односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са Законом о спорту и спортским правилима Савеза.

4. Спортисти

Члан 12

Спортиста може да се бави кошарком као спортском активношћу у Клубу аматерски или професионално.

Професионални спортиста је лице које се бави кошарком у Клубу као и јединим или основним занимањем.

Клуб је у обављању спортских активности обавезно да обезбеди услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада.

У такмичењима у којима учествује Клуб, за Клуб могу да наступају само спортисти којима је утврђена здравствена способност у складу са Законом о спорту.

Права, обавезе и одговорности спортиста аматера уређују се законом, спортским правилима Кошаркашког савеза Србије и општим актима Клуба, а права, обавезе и одговорности спортиста такмичара аматера којима се обезбеђује новчана накнада за бављење спортом – и уговором између спортисте и Клуба закљученим у складу са Законом о спорту.

Права, обавезе и одговорности професионалних спортиста уређују се законом, спортским правилима Кошаркашког савеза Србије, колективним уговором, правилником о раду (кад није закључен појединачан клективни уговор у Клубу) и Уговором о раду између спортисте и Клуба.

Органи Клуба и ангажовани кошаркаши обавезни су да се придржавају права и обавеза утврђених актима из ст. 5. и 6. овог члана.

Председник је дужан да пре закључења уговора спортисту обавести о правима, обавезама и одговорности из ст. 5. и 6. овог члана.

Уговор између спортисте (кошаркаша) и Клуба закључује се у писаној форми и региструје код Кошаркашког савеза Србије.

У случају утврђивања ништавости, поништења, споразумног раскида уговора или раскида уговора између спортске организације и спортисте због неиспуњена уговорних обавеза, Председник је дужан да о томе без одлагања обавести Кошаркашки савез Србије.

Спортиста ангажован у Клубу дужан је да: сарађује са другим спортистима и спортским стручњацима и у односима са њима поштује спортске и етичке принципе; учествује у спортским активностима и делатностима Клуба; даје Клубу податке и информације које Клуб од њих тражи ради обављања законом, спортским правилима Кошаркашког савеза Србије и општим актима Клуба предвиђених послова и задатака; испуњава све обавезе утврђене законом и општим актима Клуба; извршава правоснажне одлуке органа Клуба и надлежне арбитраже; чува спортски дух и углед Клуба и спорта у целини; опрему и средства Клуба користи у складу са њиховом наменом; поступа у скаду са спортским правилима које издаје Кошаркашки савез Србије, поштује статут и правилнике Кошаркашког савеза Србије и међународне кошаркашке федерације (ФИБА) и делује у скаду са етичким кодексом Кошаркашког савеза Србије и међународне кошаркашке федерације (ФИБА); призна стални спортског Арбитражни суда Спортског савеза Србије у случајевима утврђеним статутом Кошаркашког савеза Србије; поштује принципе лојалности, интегритета и спортског понашања, у духу фер плеја.

Све одлуке у вези са ангажовањем лица за потребе Клуба доноси Председник Клуба.

Члан 13

Клуб је у обављању спортских активности обавезан да обезбеди услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима и оберзбеди спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада.

У спортском такмичењу у којима учествује Клуб, за Клуб могу да наступају само спортисти, односно спортски стручњаци којима је у пероду од шест месеци пре одржавања такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности, односно делатности.

Посебна здравствена способност утврђује се, поред опште здравствене способности, за одређене спортске гране и малолетне спортисте у периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења, а за одређене спортске гране и малолетне спортисте и у краћем периоду, у складу са са Законом о спорту и правилником који споразумно доносе министар надлежан за послове здравља и министар надлежан за послове спорта.

Органи Клуба и учлањени, односно ангажовани спортисти и спортски стручњаци обавезни су да се придржавају права и обавеза утврђених Законом о спорту, правилницима и другим актима из ст. 1, 2. и 3. овог члана, а за сва друга питања из члана 15. овог Статута примењиваће се одредбе Закона о спорту, подзаконских аката, других закона, правилника и прописа, посебно малолетних спортиста, свих осталих спортиста и спортских стручњака.

Члан 14

Клуб је дужан да закључи уговор о осигурању својих врхунских спортиста од последица несрећног случаја за време обављања спортских активности, а на основу утврђеног рангирања спортиста и у складу са Законом о спорту.

5. Спортска такмичења

Члан 15

Клуб је организатор, прокровитељ или учесник на кошаркашким спортским тамичењима у земљи и иностранству.

Клуб учествује на домаћим и међународним кошаркашким такмичењима у скаду са Законом о спорту о спортским правилима Кошаркашког савеза Србије и међународне кошаркашке федерације (ФИБА).

Клуб је у организовању ккошаркашких такмичења дужан да осигура њихово несметано и безбедно одржавање, при организовању предузме мере прописане законом и правилима Клуба и Кошаркашког савеза Србије.

За Клуб на такмичењима могу да наступају само лица која испуњавају услове у складу са законом и правилима Кошаркашког савеза Србије.

Председник предузима мере да сви такмичари или службена лица Клуба буду исправно прегистровани као појединци код надлежног националног гранског савеза, у сладу са одговарајућим правилима о регистрацији Кошаркашког савеза Србије.

III. ЧЛАНСТВО У КЛУБУ

Члан 16

Чланови Клуба су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Клубу, у складу са овим Статутом.

Чланство у Клубу не може се преносити нити наследити.

Свако лице може под једнаким условима утврђеним овим Статутом да постане члан Клуба.

Физичко лице може бити члан Клуба независно од година старости, у складу са законом и овим Статутом.

Члан Клуба може постати и страни држављанин.

Изјаву о приступању, односно учлањењу у Клуб за малолетно лице које није навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља, односно старатеља.

Члан 17

Чланови Клуба јесу оснивачи и лица која накнадно приступе Клубу у складу са овим Статутом.

Клуб има следеће врсте (категорије) чланова:

 1. редовне чланове;

 2. придружене чланове;

 3. помажуће чланове:.

1. Услови за учлањење

Члан 18

Редовни чланови Клуба могу постати:

 1. пунолетни спортисти који су ангажовани у Клубу као такмичари, односно који су регистровани за Клуб у складу са спортским правилима Надлежног гранског савеза Србије;
 2. спортски стручњаци и стручњаци у спорту који су ангажовани у Клубу;

 3. запослени у Клубу;
 4. физичка лица која својом континуираном активношћу и ангажованошћу дају допринос остваривању циљева Клуба кроз учешће у активностима Клуба и кроз рад у органима и радним телима Клуба (друштвено-спортски радници);
 5. спортисти и спортски стручњаци који су раније били ангажовани у Клубу а и даље активно и континуирано доприносе остваривању циљева Клуба.

Лица из става 1. овог члана ангажовањем у Клубу путем уговора, регистрације, запослења и именовања/избора у органе или радна тела Клуба, аутоматски добијају статус редовног члана даном стицања одговарајућег статуса.

Придружени чланови Клуба могу постати: спортисти који се рекреативно баве спортом у Клубу и малолетни спортисти такмичари ангажовани у Клубу; Удружења (клубови) пријатеља и навијача Клуба; физичка и правна лица која учествују у остваривању циљева Клуба (навијачи, родитељи спортиста, бивши спортисти и сл.).

Помажући чланови Клуба су спонзори и донатори Клуба.

Лица из става 1. овог члана којима престане мандат у органима и радним телима Клуба, аутоматски добијају статус придруженог члана.

Неко лице може постати члан Клуба уколико испуњава, ако се својство члана не стиче аутоматски у складу са овим Статутом, следеће услове: потпише приступницу Клубу, која садржи изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Клуба и општа акта надлежних спортских савеза, као и надлежност сталног спортског арбитражног суда у складу са овим Статутом; да је регистровано у складу са законом и постоји најмање годину дана, када су у питању правна лица.

За стицање својства члана Клуба, спортисти и спортски стручњаци морају да испуњавају и услове утврђене спортским правилима Надлежног гранског савеза Србије.

2. Начин учлањивања

Члан 19

Захтев (молба) за пријем у чланство Клуба, када се оно не стиче аутоматски у складу са овим Статутом, подноси се у писаној форми Управном одбору Клуба, на обрасцу чију форму утврђује Управни одбор Клуба.

О пријему у чланство Клуба, Управни одбор Клуба одлучује у року од месец дана од дана подношења уредног захтева.

Захтев за пријем у чланство може се одбити само у случају да подносилац захтева не испуњава услове прописане овим Статутом или ако постоје други посебно оправдани разлози за одбијање пријема (околности које указују да би пријем изузетно штетио интересима Клуба и остваривању његових циљева).

У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац захтева може поднети жалбу, у року од 15 дана од дана уручења одлуке, Скупштини Клуба, чија одлука је коначна.

У случају да је прихваћен захтев за пријем, подносилац је дужан да уплати Клубу уписнину и месечну чланарину коју прописује Управни одбор Клуба, у року од 15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се сматра да је одустао од чланства у Клубу, осим уколико одлуком о пријему није другачије одређено. Права члана Клуба се почињу остваривати од дана уплате уписнине и годишње чланарине.

Сваки члан Клуба може дати иницијативу или предлог да се одређено лице именује за почасног члана Клуба о чему коначну одлуку доноси Скупштина Клуба.

3. Права и обавезе чланова

Члан 20

Члан има право да:

 1. покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Клуба;

 2. користи помоћ, подршку и услуге Клуба, у мери која не штети интересима других чланова Клуба;

 3. остварује увид у рад Клуба и његових органа;

 4. учествују у активностима Клуба;

 5. добије информације потребне за остваривање чланских права;

 6. управља пословима Клуба (право гласа) у складу са овим Статутом, ако је редовни члан;

 7. преко својих представника у органима Клуба дају своје предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључка и др. и да траже интервенцију Клуба код надлежних спортских и државних органа ради заштите интереса чланова Клуба;

Члан је дужан да:

 1. сарађује са другим члановима Клуба и у односима са њима поштује спортске и етичке принципе;

 2. учествује у активностима и остваривању циљева Клуба и раду органа Клуба;

 3. редовно измирује своје финансијске обавезе према Клубу;

 4. дају Клубу податке и информације које Клуб од њих тражи ради обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака;
 5. испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Клуба и другим општим актима Клуба;

 6. у потпуности поштује сва општа акта Клуба;

 7. извршава правноснажне одлуке органа Клуба и надлежне арбитраже;

 8. чува спортски дух и углед Клуба и спорта у целини;

 9. опрему и средства Клуба користи у складу са њиховом наменом утврђеном Статутом и општим актима Клуба;

 10. поступа у складу са спортским правилима Савеза;
 11. призна надлежност сталне спортске арбитраже у случајевима утврђеним овим статутом;

Спортисти и спортски стручњаци под уговором, као и запослени у Клубу, имају и друга права, обавезе и одговорности, у складу са законом, општим актима Клуба и уговором.

Чланови Клуба имају, у складу са овим Статутом и општим актима Клуба, право на жалбу на одлуку органа Клуба којом је одлучивано о правима и обавезама чланова Клуба, осим ако је за доношење одлуке надлежна арбитража у складу са Законом о спорту и овим Статутом.

Управни одбор Клуба посебним актом, у складу са овим Статутом, ближе уређује поједина питања чланства у Клубу.

Члан 21

Члану Клуба се може издати се чланска карта, у коју се обавезно уписују следећи подаци: име и презиме, односно назив, датум учлањења, категорија чланства.

Управни одбор Клуба ближе уређује садржај и изглед чланске карте Клуба.

4. Начин учествовања у раду и одлучивању

Члан 22

Сваки члан учествује у раду Клуба и у одлучивању у Скупштини Клуба у складу са овим Статутом.

Лице које представља правно лице члана Клуба мора да поседује писмено овлашћење оверено печатом члана Клуба и потписано од стране лица овлашћеног за заступање члана Клуба.

5. Књига чланова и друге евиденције

Члан 23

Клуб води евиденције својих чланова (Књига чланова), и друге базичне евиденције, у складу са Законом о спорту.

Управни одбор, у складу са Законом о спорту, ближе уређује садржај и начин вођења Књиге чланова и базичних евиденција Клуба.

Клуб се уписује у матичне и друге евиденције, у складу са Законом о спорту.

Одлуке органа Клуба обавезно се уносе у Књигу одлука органа Клуба.

6. Престанак чланства

Члан 24

Чланство у Клубу гаси се престанком рада, смрћу, иступањем или искључењем.

Престанак рада правног лица члана Клуба утврђује се на основу одлуке надлежног државног органа којом је члан брисан из одговарајућег регистра. Од покретања поступка ликвидацији или стечаја па до престанка рада, члану Клуба су суспендована права и обавезе у Клубу.

Иступање из Клуба могуће је само на основу писмене изјаве члана Клуба о иступању из Клуба.

Спортиста који има пуноважно закључен уговор са Клубом не може једнострано да иступи из Клуба до истека уговореног рока. Престанак чланства могућ је само на основу споразумног раскида уговора, односно на основу писменог захтева члана уз сагласност Клуба.

Спортиста који нема закључен уговор са Клубом може да иступи из Клуба у складу са законом и правилима Надлежног гранског савеза Србије.

Председник Клуба констатује престанак чланства услед разлога из става 1. овог члана.

Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Клуба на измирење евентуалних заосталих финансијских обавеза.

Престанком својства члана Клуба престаје и мандат представницима члана у органима и радним телима Клуба.

Престанком својства члана Клуба престаје и право учешћа у активностима у организацији Клуба.

Члан 25

Искључење члана Клуба могуће је ако:

 1. својим активностима теже штети Клубу, односима у Клубу или угледу Клуба;
 2. грубо поступа супротно интересима Клуба или одлукама органа Клуба;
 3. својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге опште акте Клуба;
 4. престане да испуњава услове за пријем у чланство.

Искључење члана Клуба могуће је и као резултат дисциплинска мере у случајевима утврђеним Дисциплинским правилником, за најтеже дисциплинске прекршаје..

У случајевима из става 1. тач. 1) – 3) овог члана, Управни одбор је дужан да члана Клуба упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави рок од најдуже 30 дана за отклањање пропуста, односно грешака.

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Клуба, након што је омогућио члану Клуба да се изјасни о приговорима на његов рад и поступање, већином од укупног броја чланова и писмено је саопштава члану Клуба.

Одлука о искључењу мора бити образложена.

Против одлуке о искључењу, члан Клуба може поднети жалбу Скупштини Клуба, чија одлука је коначна.

До доношења коначне одлуке Скупштине Клуба о искључењу, права члана Клуба су суспендована.

Уколико члан Клуба закасни са уплатом чланарине до рока утврђеног одлуком Управног одбора и не измири обавезе ни у додатном року од месец дана, истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу.

7. Дисциплинска одговорност

Члан 26

Чланови Клуба који намерно или нехатно поступе супротно Статуту и другим општим актима Клуба и општим актима Надлежног гранског савеза Србије, одлукама органа или овлашћених лица Клуба или повреде углед Клуба могу дисциплински одговарати и бити кажњена:

 • опоменом;

 • укором;

 • суспензијом;

 • забраном обављања дужности у Клубу;

 • новчаном казном

 • искључењем из Клуба.

Управни одбор Клуба ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.

Члан 27

Ниједан члан Клуба не може бити дисциплински кажњен за коришћење својих права утврђених законом, Статутом и општим актима Клуба и општим актима Надлежног гранског савеза Србије.

IV. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 28

Клубом управљају чланови, на начин и под условима одређен овим Статутом.

Чланови управљају Клубом непосредно или преко својих изабраних представника у органима Клуба.

Члан 29

Органи Клуба су:

 1. Скупштина Клуба;

 2. Управни одбор Клуба;

 3. Председник Клуба;
 4. Надзорни одбор Клуба;

 5. Секретар Клуба.

Мандат чланова органа Клуба траје четири године, ако овим Статутом није другачије одређено.

У случају када је истекао мандат органа Клуба, а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.

Лица која су правоснажно осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство; тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, као и за кривична дела прописана законом који се односи на спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, не могу вршити функције ликвидатора или функције у органима из става 1. овог члана, док трају правне последице осуде.

Члан ограна Клуба може бити само лице: које има својство члана Клуба у складу са овим Статутом, које има најмање 18 година, и које није члан органа нити активно ангажовано у конкурентској спортској организацији.

Лицу из става 4. овог члана даном правноснажности пресуде престаје чланство у органу Клуба у који је именован, односно престаје функција у органу Клуба на коју је именован.

Члан 30

Чланови органа Клуба, укључујући и заступника и ликвидационог управника Клуба не могу бити следећа лица:

 1. оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења;

 2. чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена лица организације у области спорта која управља спортском лигом;

 3. лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке;

 4. власници и чланови органа спортских кладионица као ни запослени у спортској кладионици;

 5. спортски посредници у одговарајућој грани спорта;

 6. која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде;

 7. спортски посредници у одговарајућим гранама спорта.

 8. која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим је утврђен сукоб интереса у обављању јавних дужности.

У Клубу не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице.

Члан 31

На седницама органа Клуба обавезно се води записник који се трајно чува у архиви Клуба, са следећом минималном садржином: име органа, датум и место седнице, време почетка и завршетка седнице, имена присутних и одсутних, дневни ред, тачан текст одлука, потпис председавајућег и записничара.

Члан 32

Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке органа Клуба или најмање 10 чланова Клуба.

Одредбе става 1. и 2. овог члана сходно се примењују и на одлуке Председника Клуба.

Члан органа Клуба нема право гласа на седници органа Клуба кад се одлучује о:

 1. покретању спора или одустајању од спора против њега;

 2. одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању;

 3. његовој одговорности или разрешењу;
 4. имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски интерес.

Члан 33

У Клубу се могу формирати и други органи, комисије и радна тела трајног или привременог карактера.

Одлуком о формирању утврђује се њихов састав, делокруг, овлашћења и мандат. Ближе одредбе о раду комисија и радних тела регулишу се Статутом и посебним правилником о раду комисија и осталих облика организовања, који доноси Управни одбор Клуба.

1. Скупштина

1.1. Састав, избор и мандат Скупштине

Члан 34

Скупштина је највиши орган Клуба.

Скупштину сачињава 35 (тридесетпет) представника чланова Клуба.

Скупштину по структури изабраних чланова сачињавају 25 (двадесетпет) чланова изабраних из редова Редовних чланова Клуба и 10 (десет) чланова изабраних из редова Придружених и Помажућих чланова Клуба.

Од 25 (двадесетпет) чланова изабраних из редова Редовних чланова Клуба минимум 5 (пет) чланова морају бити активни чланови Клуба.

Мандат члановима Скупштине траје четири године.

Скупштином председава и њоме руководи Председник Скупштине. Уколико је председник Скупштине отсутан председавајући Скупштине Клуба је Председник Клуба.

Члан 35

Чланови Скупштине имају дужност да се на седницама Скупштине придржавају закона, спортских правила надлежних гранских спортских савеза, Статута и других општих аката Клуба и да се понашају у складу са угледом Клуба.

У раду Скупштине могу учествовати придружени и почасни чланови, као и представници других организација и државних органа, по позиву Председника Скупштине.

Члан 36

Члану Скупштине Клуба мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем, забраном обављања функција у области спорта која је изречена од стране надлежног државног органа или Савеза у складу са законом и у случају из чл. 28. ст. 6. овог Статута.

Председник Скупштине констатује испуњеност услова за престанак чланства у Скупштиниу складу са ставом 1 овог члана Статута.

Оставку члан Скупштине подноси Председнику Скупштине, који по пријему оставке констатује престанак чланства у Скупштини Клуба и ставља је на разматрање и одлучивање прве наредне седнице Скупштине.

Разрешење члана Скупштине може предложити сваки члан Скупштине из члана 31. став 2. овог Статута.

Предлог за разрешење члана Скупштине мора бити образложен.

О разрешењу члана и избору новог члана Скупштине одлучује Скупштина.

1.2. Редовна Скупштина

Члан 37

Редовна седница Скупштине сазива се најмање једанпут годишње.

На почетку седнице Скупштине, Председник Скупштине утврђује да ли постоји кворум за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом и Пословником о раду Скупштине.

О току рада Скупштине води се записник који потписују Председник Скупштине или председавајући и записничар, и он се усваја на наредној седници Скупштине.

Сазивање и рад Скупштине Клуба ближе се уређује Пословником о раду.

1.3. Ванредна Скупштина

Члан 38

Председник Скупштине може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси Клуба захтевају.

Председник Скупштине је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено тражи, уз навођење сврхе и разлога и дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор, или једна трећина чланова Скупштине. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева. Ако Председник Скупштине не сазове ванредну седницу Скупштине, њу може сазвати онај орган Клуба, односно они чланови Скупштине који су тражилу њено сазивање. Између подношења уредног захтева за одржавање ванредне Скупштине и ванредне седнице Скупштине не сме протећи више од 60 дана.

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима Скупштине најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице скупштине.

На дневном реду Скупштине из става 2. овог члана могу бити само питања која су наведена у захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи другачије већином од укупног броја чланова.

Ако је на ванредној Скупштини гласано о поверењу, односно разрешењу органа Клуба и предлог не буде прихваћен, сазивање нове ванредне Скупштине се не може тражити из истих разлога следећих годину дана.

На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине.

Ванредна Скупштина Клуба има сва овлашћења као и редовна Скупштина.

1. 4. Надлежности Скупштине

Члан 39

Скупштина:

1) разматра, доноси и усваја:

а) Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута Клуба;

б) годишње извештаје о раду Клуба и његових органа;

в) финансијске извештаје;

г) дугорочне програме и планове рада и развоја Клуба, смернице за њихово спровођење, и извештаје о остваривању усвојених програма и планова;

д) одлуку о престанку рада Клуба;

ђ) одлуку о статусним променама и променама правног облика;

е) кодекс понашања чланова Клуба;

ж) одлуку о удруживању у савезе;

з) одлуке по жалбама на одлуке Управног одбора, уколико за решавање по жалби није надлежна арбитража у складу са овим Статутом;

и) одлуку о оснивању спортског привредног Клуба (чл. 72. став 2. Закона о спорту);

ј) одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом.

2) бира и разрешава

а) Председника Клуба,

б) лице овлашћено за заступање Клуба,

в) Председника Скупштине Клуба,

г) чланове Управног одбора Клуба и

д) чланове Надзорног одбора Клуба.

За вршење одређених послова Скупштина може образовати радна и стручна тела са утврђеним саставом и делокругом рада.

1. 5. Одлучивање Скупштине

Члан 40

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна већина редовних чланова Скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних редовних чланова, осим у случајевима када је законом или овим Статутом другачије одређено.

Уколико при избору председника Скупштине, председника Управног одбора и чланова органа Клуба у првом круга гласања није изабран председник, односно потребан број чланова, приступа се другом кругу гласања, за све кандидате који нису имали довољан број гласова. Уколико ни у другом гласању није изабран потребан број, кандидовање се понавља.

О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи двотрећинском већином присутних делегата.

Чланови Скупштине одлучује јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно.

О предлогу одлука чланови Скупштине изјашњавају се, по правилу, јавним гласањем са: “за”, “против” и као „уздржан“.

2. Управни одбор

2.1. Састав

Члан 41

Управни одбор броји 5 (пет) чланова.

Председник Клуба је и Председник Управног одбора Клуба по функцији.

Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина Клуба, на предлог Председника Скупштине, на период од четири године.

Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор Клуба.

Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем, забраном обављања функција у области спорта која је изречена од стране надлежног државног органа или националног спортског свеза у складу са законом и у случају из члана 30. став 6 овог Статута.

Председник Клуба констатује испуњеност услова за престанак чланства у Управном одбору.

Уколико превремено престане мандат више од трећине чланова Управног одбора, обавезно се сазива без одлагања ванредна седница Скупштине.

Скупштина Клуба може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово место изабрати друго лице.

Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат осталих раније изабраних чланова.

Председник Скупштине може између две седнице Скупштине Клуба извршити привремену замену појединог члана Управног одбора који не врши и/или није у стању да врши своје дужности, највише до 1/3 чланова, а коначну одлуку доноси Скупштина на првој наредној седници.

2.2. Надлежности Управног Одбора

Члан 42

Управни одбор:

 1. утврђује предлог Статута;

 2. предлаже Скупштини финансијске извештаје;

 3. разматра поднете годишњи извештаје о раду Клуба и његових органа;

 4. усваја финансијски план;

 5. усваја општа акта Клуба потребна за остваривање циљева Клуба, која нису у изричитој надлежности Скупштине;

 6. утврђује предлог одлуке о статусним променама;

 7. стара се о спровођењу програма и планова рада и развоја Клуба донетим од стране Скупштине Клуба;

 8. управља имовином Клуба;

 9. утврђује висину уписнине и чланарине, у зависности од категорије чланства;
 10. ближе уређује остваривање права и обавеза чланова Клуба;

 11. извршава одлуке и закључке Скупштине;

 12. стара се обезбеђењу средстaва за рад Клуба;
 13. припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине Клуба;

 14. именује представнике Клуба у другим организацијама;

 15. утврђује награде и признања Клуба организацијама и појединцима за заслуге и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања;

 16. одлучује о образовању огранака (секција, подружница), њиховом месту обављања активности и делатности и заступнику;

 17. одобрава правне послове у случају сукоба интереса;

 18. одлучује о покретању спора или одустајању од њега;

 19. дефинише краткорочну стратегију рада и развоја Клуба;
 20. усваја планове и програме стручног рада у Клубу, утврђује мере за њихово спровођење и разматра извештаје о стручном раду и резултатима свих селекција Клуба;

 21. одлучује о ангажовању спортских стручњака и стручњака у спорту, начинима и условима њиховог ангажовања;
 22. именује и разрешава Секретара Клуба;

 23. именује и разрешава Спортског директора Клуба;
 24. одлучује о закључивању уговора о раду са Секретаром Клуба, Спортским директором Клуба, спортским стручњацима и стручњацима у спорту;
 25. одлучује о учешћу Клуба на спортским приредбама у земљи и иностранству;
 26. одлучује о претплатним улазницама, бенефицираним и бесплатним пропусницама;

 27. одлучује о оснивању и гашењу привредних друштава у којима Клуб има акције или уделе и о стицању, залагању и отуђењу акција или удела Клуба у другим правним лицима;

 28. утврђује права која имају спортисти-аматери који се баве спортским активностима као чланови Клуба;
 29. разматра и усваја периодичне извештаје Секретара Клуба;

 30. именује и разрешава тренере и друге спортске стручњаке;
 31. одлучује о жалбама на одлуке Секретара Клуба, именованих лица и радних тела Клуба;

 32. утврђује висину зараде радника који су стално запослени у клубу;

 33. даје сагласност на Правилник о систематизацији радних места запослених у Клубу;

 34. усваја план стручног рада у обављању спортских активности и делатности у Клубу и план стручног оспособљавања и усавршавања спортских стручњака ангажованих у Клубу и одређује начин вођена евиденције о стручном раду у Клубу;

 35. одлучује са којим спортистима и тренерима (спортским стручњацима) ће Клуб закључити уговор, утврђује садржину уговора (одређује висину накнаде за закључење уговора и накнаде за бављење спортским активностима, рок на који се уговор закључује, услове и начине раскидања уговора, међусобне обавезе, итд.) и одлучује о мењању, допуњавању и раскидању уговора;
 36. одлучује о ценама улазница за спортске приредбе које Клуб организује и другим накнадама које Клуб наплаћује;
 37. одређује изглед чланске карте Клуба;

 38. одлучује о преузимању обабеза из здравственог осигурања спортиста;

 39. одлучује о закупнини станова за спортисте и спортске стручњаке у Клубу;

 40. одлучује о споразумном раскиду уговора пре истека рока са спортистом, односно о издавању исписнице и о висини накнаде (обештећења) за превремени престанак уговора који плаћа спортиста или клуб у који прелази;
 41. одлучује о називу под којим ће клуб наступати у такмичарској сезони;
 42. обавља све друге активности везане за остваривање циљева Клуба које су на основу овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог Статута, у изричитој надлежности других органа Клуба.

Члан 43

За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбора може образовати комисије, савете и радна тела или именовати саветнике и ангажовати стручна лица за одређене области рада. Одлуком о образовању комисије, савета или радног тела, односно именовању лица утврђује се њихов делокруг рада, односно састав.

Управни одбор образује Дисциплинску комисију као стално радно тело Клуба.

Рад Управног одбора и његових радних тела ближе се регулише Пословником о раду који доноси Управни одбор.

2.3. Седнице Управног одбора

Члан 44

Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник Управног одбора Клуба, а у случају његове спречености лице које он овласти из Управног одбора Клуба.

Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а по правилу најмање четири пута годишње.

Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова. У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник Управног одбора и Скупштине Клуба ће, у хитним случајевима, сазвати без одлагања нову седницу са истим дневним редом. Управни одбор на поновљеној седници, која ће се одржати најкасније у року од недељу дана, може да одлучује већином гласова присутних чланова.

У случају спречености већине чланова Управног одбора може се одржати телефонска седница Управног одбора по дневном реду са тачкама за чије је одлучивање потребна хитна одлука Управног одбора. Верификација записника са те сенице врши се на првој нарденој седници Управног одбора.

Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова, ако овим Статутом није другачије одређено. У случају поделе гласова одлучује глас Председника.

Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Клуба пуноважна је само уз сагласност Скупштине Клуба.

Чланови Управног одбора приликом одлучивања дужни су да штите интересе Клуба као целине.

Председник Управног одбора Клуба одређује сваком члану Управног одбора конкретна задужења.

Скупштина Клуба има право да укине, односно обустави од извршења акт односно одлуку Управног одбора или другог органа Клуба ако установи да није донета у складу са законом, спортским правилима Савеза и општим актима Клуба, односно утврђеном политиком Клуба.

4. Председник Клуба

Члан 45

Председник Клуба је Председник Управног одбора Клуба по функцији.

Председника Клуба бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

Члан 46

Председнику Клуба престаје функција пре истека времена на коју је изабран оставком, разрешењем и у случају из члана 30. став 6. овог Статута.

Председник Клуба може поднети оставку Скупштини.

Уколико Председник Клуба поднесе оставку, Председник Скупштине Клуба је дужан да закаже седницу Скупштине Клуба у року од највише 30 дана од дана подношења оставке.

У случају подношења оставке од стране Председника Клуба, Скупштина Клуба ће на својој првој наредној седници разматрати оставку и, у случају њеног усвајања, изабрати новог Председника Клуба.

Председник Клуба који је поднео оставку дужан је да у потпуности врши своја права и дужности до седнице Скупштине Клуба на којој се одлучује о оставци.

Предлог за разрешење Председника Клуба, који мора бити образложен, може поднети најмање 10 чланова Скупштине.

Одлуку о предлогу за опозив доноси Скупштина Клуба већином од укупног броја чланова Скупштине Клуба.

Уколико Скупштина Клуба прихвати предлог и изврши опозив Председника Клуба приступа се избору новог Председника Клуба.

У случају престанка мандата Председника Клуба пре рока на који је изабран, мандат престаје свим члановима Управног одбора с даном прве седнице Скупштине Клуба на којој се бира нови Председник Клуба у складу са овим Статутом.

Члан 47

Председник Клуба обавља следеће послове:

 1. представља и заступа Клуб у земљи и иностранству;

 2. сазива седнице и руководи радом Управног одбора;

 3. брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине и Управног одбора;

 4. прати извршавање одлука и закључака Управног одбора Клуба;

 5. потписује сва акта из надлежности Управног одбора;

 6. подноси Скупштини годишњи извештај о раду Клуба, који обухвата и његов рад и рад Управног одбора;

 7. одлучује о појединачни правима, обавезама и одговорностима запослених у Клубу;
 8. именује и одређује накнаду стручним саветницима Савеза;
 9. одобрава службена путовања у иностранство у складу са одлукама Управног одбора;
 10. предлаже општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Клубу;

 11. припрема седнице Скупштине и Управног одбора;

 12. предлаже Скупштини избор и разрешење чланова Надзорног одбора;

 13. предлаже Скупштини избор и разрешење чланова Управног одбора;

 14. финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана Клуба;
 15. утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор;

 16. обавља друге послове одређене овим Статутом и општим актима Клуба.

У случају спречености или дуже одсутности, Председника Клуба замењује га лице које он овласти, а ако он није у могућности или пропусти то да учини замењује га Секретар Клубa.

Председник Клуба може део својих овлашћења и дужности пренети на Секретара Клуба.

4. Надзорни одбор

Члан 48

Надзорни одбор је надзорни орган Клуба који врши контролу законитости рада, финансијског пословања Клуба и годишњих финансијских извештаја.

Надзорни одбор Клуба независни је орган овог спортског удружења и као такав за своје чланове може имати само чланове удружења, на основу Закона о спорту члан 61. Став 3.

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови ниједног другог органа или тела Клуба .

Надзорни одбор има 3 члана, који, на предлог чланова Скупштине Клуба, бира Скупштина Клуба на четири године.

Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.

Чланови Надзорног одбора Клуба могу бити поново изабрани само у још једном мандату.

Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга приликом усвајања годишњег извештаја о раду Клуба.

Надзорни одбор упознаје са резултатима обављеног надзора Председника, Управни одбор Клуба и Скупштину Клуба.

Члан 49

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о раду.

Члан 50

Надзорни одбор Клуба може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

5. Секретар Клуба

Члан 51

Секретар Клуба:

 1. организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и предузима мере за унапређење тих послова у складу са одлукама органа Клуба;

 2. стара се о припремама седница органа Клуба и о извршавању одлука и других аката тих органа;

 3. учествује у раду органа Клуба, без права гласа, осим ако није члан Скупштине Клуба, на чијим седницама има право гласа;
 4. брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига;

 5. најмање једанпут у три месеца обавештава Управни одбор о финансијском стању Клуба и предлаже мере за остваривање финансијског плана;
 6. предлаже финансијски план Клуба и пословне планове и програме и стара се о њиховом спровођењу;

 7. стара се о вођењу записника са седница органа Клуба;

 8. брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине;

 9. брине о извршавању одлука и закључака органа Клуба;

 10. ради на спровођењу календара такмичења свих селекција у Клубу;

 11. обавља послове које на њега пренесе Председник Клуба и Управни одбор Клуба;

 12. учествује у раду Скупштине Клуба, а ако је њен члан, на седницама Скупштине Клуба има право гласа;
 13. финансијски је налогодавац за реализацију дела финансијског плана Клуба само у којем има овлашћење Председника Клуба;
 14. обавља друге послове одређене законом, овим Статутом и општим актима Клуба.

Секретар за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и Председнику Клуба.

Секретара бира Управни одбор Клуба на предлог Председника Клуба на период од 4 године, уз могућност поновног именовања.

Секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на друга руководећа лица.

Секретар се бира из реда истакнутих спортских стручњака или стручњака у спорту, који имају најмање четири године искуства у спорту, доказане стручне и организационе способности, добро познавање стања у спорту града Пирота и поред знања српског језика познаје језик друштвене средине и један светски језик.

У случају одсутности или спречености секретара, замењује га лице које одреди Управни одбор.

Секретар Клуба може одређене послове из свог делокруга пренети на друга руководећа лица, уз сагласност Клуба.

У случају одсутности или спречености Секретара Клуба, замењује га у свим овлашћењима лице које одреди Управни одбор Клуба.

6. Сукоб интереса и забрана конкуренције

Члан 52

Чланови органа Клуба дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према Клубу, у складу са законом и општим актима Клуба.

Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користити Клуб за лично богаћење, односно личне потребе

Чланови органа Клуба не могу директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској спортској организацији.

Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа Клуба или члан његове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства):

 1. уговорна страна у правном послу са Клубом;

 2. власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или радње које закључује уговор са Клубом или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана органа Клуба, односно Директора, супротно интересу Клуба;

 3. под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да то утиче на поступање члана органа Клуба супротно интересу Клуба.

Уговор између Председника Клуба и Клуба може да се закључи по одобрењу Управног одбора Клуба. Уговор са Председником Клуба потписује Председник Скупштине.

Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 2. и 3. овог члана даје Клубу право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за рачун Клуба.

У случају сукоба интереса између Клуба и Председника Клуба, Клуб заступа Председник Скупштине по одлуци Скупштине Клуба.

За чланове органа Клуба не могу бити бирани или именовани чланови Клуба ако су у сукобу интереса из члана 33. и члана 99. Закона о спорту Републике Србије.

V. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА

Члан 53

Облици организовања и рада у Клубу су савети, комисије, одбори, секције, канцеларије, специјализовани сервиси и др.

Делокруг, надлежности, мандат, састав и начин рада појединих организационих делова и облика рада у Клубу уређује се одговарајућим општим актима и одлукама, која доноси Управни одбор.

Клуб може да има следеће сталне комисије:

 • Тренерску комисију,

 • Дисциплинску комисију и

 • Комисија за маркетинг и пропаганду.

Надлежности и рад комисија ближе се уређују одговарајућим општим актима Клуба и одлукама Управног одбора.

Члан 54

Комисије чине:

 • Председник комисије кога именује и разрешава Управни одбор Клуба на предлог Председника Клуба,

 • два члана комисије кога именује Управни одбор на предлог Председника комисије.

Мандат председника и чланова комисије траје четири године.

Члан 55

Клуб може да формира савет родитеља.

Надлежност Савета родитеља је да делегира своје представнике у органе и радна тела Клуба, као и да буду упознати са активностима Клуба у којима учествују њихова деца.

У Савет родитеља улазе сви родитељи или старатељи малолетних чланова Клуба чија деца су платила чланарину Клубу. Савет родитеља се састаје најмање једном годишње.

Савет родитеља делегира по једног представника који присуствују на седницама Скупштине Клуба и Управног одбора Клуба.

Ближе одредбе о Савету родитеља регулишу се Правилима о раду Савета родитеља која верификује Управни одбор Клуба.

VI. ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ РАДА У КЛУБУ

Члан 56

Клуб ствара основе за унапређење стручног рада у Клубу и врши надзор над стручним радом у Клубу.

Стручни рад у Клубу могу да обављају искључиво лица која имају одговарајуће спортско знање у складу са Законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту) и дозволу за рад издату од стране Кошаркашког савеза Србије, ако законом није другачије одређено.

Спортски стручњаци из става 1. обог члана обавезни су да се стручно усавршавају у скаду са законом, спортским правилима Кошаркашког савеза Србије и општим актима Клуба.

Клуб успоставља правне односе са спортским стручњацима у складу са Законом о спорту и спортским правилима Кошаркашког савеза Србије.

1. Спортски директор

Члан 57

Управни одбор Клуба може именовати Спортског директора, на време од 4 година.

Управни одбор Клуба у складу са Законом о спорту, подзаконским актима и посебном одлуком утврђује услове за именовање Спортског директора.

Спортски директор:

 • организује, прати и обједињује укупан стручни рад у Клубу;

 • предлаже Управном одбору Клуба ангажовање спортских стручњака и начин и услове њиховог ангажовања;

 • предлаже Управном одбору Клуба све одлуке везане са закључивањем и раскидањем професионалних уговора, уговора о стипендирању за спортско усавршавање и других уговора са спортистима и условима под којима се ти уговори закључују, мењају или раскидају;

 • предлаже Управном одбору планове и програме стручног рада и стара се о њиховом спровођењу;

 • утврђује распоред послова и радних задатака свих спортских стручњака у Клубу;

 • стара се и брине о извршавању обавеза спортиста у Клубу;

 • извештава Управни одбор и Скупштину о стручном раду и резултатима свих селекција Клуба.

Спортски директор за свој рад одговара Управном одбору.

2. Главни тренер

Члан 58.

Главног тренера, на предлог Спортског директора, именује и разрешава Управни одбор Клуба.

Тренери млађих категорија и сви остали спортски стручњаци у Клубу обавезни су да поштују и извршавају све налоге Главног тренера који су у функцији рада и остваривања резултата прве екипе и стварања спортске будућности Клуба.

Главни тренер:

 • руководи стручним радом у Клубу;

 • утврђује план и програм рада првог тима;

 • сачињава предлог годишњег плана такмичења првог тима;

 • руководи тренинзима првог тима;

 • извештава Управни одбор Клуба о доприносу чланова првог тима у остваривању такмичарских успеха приликом расподеле премија и доделе награда;

 • води први тим на свим такмичењима и одговара за његове спортске резултате;

 • обавља послове Спортског директора, ако он није именован.

VII. СТРУЧНА СЛУЖБА КЛУБА

Члан 59.

За обављање стручних, административних и помоћних послова Управни одбор Клуба формира своју стручну службу у надлежности Секретара Клуба или те послове поверава одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима.

Стручна служба Клуба обавља послове на спровођењу одлука, закључака и других аката органа Клуба и облика организовања и рада у Клубу; припрема анализе, извештаје и информације, нацрте општих и других аката Клуба; организује активности и извршава послове из делатности Клуба и обавља друге послове које јој наложи Скупштина, Управни одбор или Секретар Клуба.

У обављању својих послова Стручна служба Клуба сарађује са стручном службом надлежних гранских и општинских Савеза.

Пословима Стручне службе Клуба руководи Секретар Клуба.

Секретар Клуба уређује организацију, рад и делокруг стручне службе.

Лица ангажована у Стручној службе Клуба, у складу са пословима које обављају, имају право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу.

Члан 60.

У Стручној служби Клуба, коју организује Секретар Клуба, обезбеђује се вођење Књиге чланова Клуба, базичних евиденција спортских објеката, врхунских спортиста, спортских стручњака и спортских резултата, као и друге евиденције у складу са Законом о спорту, подзаконским актима и прописима, односно посебним правилницима и одлукама органа Клуба.

Члан 61.

Права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у Клубу остварују се на основу важећих прописа, правилника о раду и других општих аката Клуба и уговора о раду.

О правима, обавезама и одговорностима запослених у Клубу одлучује Председник Клуба, осим ако законским прописима или општим актима Клуба није другачије уређено.

VIII. ИМОВИНА И СРЕДСТВА

Члан 62.

Клуб стиче средства за постизање својих циљева из:

 1. уписнине;

 2. годишње регистрационе таксе

 3. чланарине;

 4. прихода од сопствених активности;

 5. спонзорства;

 6. донаторства;

 7. јавних прихода и дотација;

 8. непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;

 9. прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је Клуб оснивач или суоснивач;

 10. продаје улазница;

 11. маркетинга;

 12. економско-пропагандне делатности;

 13. закупнина;

 14. улагања капитала,

 15. камата и дивиденди;

 16. израде и продаје сувенира;

 17. продаје ТВ права;

 18. других извора, у складу са законом.

Управни одбор Клуба је овлашћен ослободити, у потпуности или делимично, поједине категорије чланства или поједине чланове обавезе плаћања уписнине или чланарине.

Почасни чланови Клуба су ослобођени плаћања уписнине и чланарине.

Члан 63.

Објекти и средства којима Клуб располаже и која стекне представљају његову имовину.

Клуб одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

Имовина Клуба не може се делити његовим члановима.

Члановима се могу давати пригодне награде и накнаде оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Клуба, на основу одлуке Управног одбора, као и накнаде у вези испуњавања уговорних обавеза.

Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор.

Клуб има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално.

Добит коју Клуб оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних циљева Клуба.

Члан 64.

Клуб води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о рачуноводству и ревизији који се односе на привредна Клуба.

Ревизија финансијских извештаја Клуба врши се само на захтев извршиоца уплате буџетских средтстава ако је наведена у Уговору о финансирању у складу с прописима о рачуноводству и ревизији који се односе на привредна Клуба и ако органи Клуба сматрају да је то неопходно.

Члан 65.

Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење, у складу са прописима и њиховом наменом.

Клуб може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним Законом о спорту.

Клуб може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима клуба, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Клуба.

Чланови Клуба и органа Клуба солидарно одговарају са Клубом за обавезе Клуба ако поступају с имовином Клуба као да је у питању њихова имовина или злоупотребљавају Клуб као форму за незаконите или преварне циљеве.

IX. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 66.

Рад Клуба је јаван, у складу са законом и овим Статутом.

Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Клубу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и другим средствима обавештавања.

Клуб може да има свој Интернет сајт (страницу) и може имати своје гласило у складу са Законом о спорту и одлуком Управног одбора.

Обавештавање јавности о раду Клуба врши се преко званичног интернет сајта Клуба о чијем уређивању се стара Секретар Клуба, конференција за медије и званичних саопштења.

О присуству новинара седницама органа Клуба одлучују органи Клуба.

Члан 67.

Органи и тела Клуба могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

Оцену о степену тајности података и информација дају Председник Клуба и Секретар Клуба, одговарајућим писменим или усменим упозорењем, и одређивањем који се подаци и информације сматрају пословном тајном.

Дужност свих чланова Клуба и запослених радника Клуба је да чувају пословну и службену тајну Клуба, чак и по престанку радног односа или чланства у Клубу.

Управни одбор Клуба ће, по потреби, донети посебан акт о пословној тајни.

Члан 68.

Ставове Клуба, односно његових органа и тела, могу да износе и заступају само овлашћени функционери Клуба.

X. ОПШТА АКТА КЛУБА

Члан 69.

Општа акта Клуба су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Општа акта Клуба ступају на снагу осам дана након објављивања на свом Интернет сајту (страници) и/или на огласној табли Клуба.

Члан 70.

Предлог за промену Статута Клуба мора бити, осим у хитним случајевима, достављен члановима Скупштине најмање 15 дана пре одржавања Скупштине Клуба.

Амандмани на предлог Статута Клуба, односно измена и допуна Статута Клуба достављају се Скупштини Клуба у писаној форми или путем мејл поште најкасније три дана пре седнице Скупштине Клуба.

Статут, односно измене и допуне Статута Клуба усвајају се већином од укупног броја делегата Скупштине са правом гласа.

Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута Клуба ближе се уређује пословником о раду Скупштине Клуба.

Општа акта које доноси Управни одбор усвајају се већином од укупног броја чланова Управног одбора Клуба.

Сваки члан и сваки орган Клуба може дати иницијативу за доношење, односно измене и допуне одређеног општег акта Клуба.

Сваки члан Клуба има право да добије примерак Статута Клуба.

Члан 71.

Статут и друга општа акта Савеза, као спортска правила из Закона о спорту, непосредно се примењују на све чланове Клуба.

Статут Клуба и друга општа акта Клуба морају бити у сагласности са Законом о спорту, подзаконским актима и Статутом и општим актима Савеза, а у супротном су неважећи.

У случају несагласности одредбе статута и другог општег акта Клуба са одредбама Закона о спорту, подзаконским актима и Статута и општег акта Надлежног гранског савеза Србије, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта Надлежног гранског савеза Србије.

У случају несагласности општег акта Клуба и овог Статута примениће се одредбе Статута Клуба.

Члан 72.

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Клубу морају бити у складу са законом, спортским правилима Надлежног гранског савеза Србије и општим актом Клуба, а у супротном су ништаве.

Клуб је дужан да Агенцији за привредне регистре пријави сваку промену података који се уписују у Регистар у року од 15 дана од дана настале промене по члану 64. Закона.

Клуб је дужан да попуни електронски сваку измену података у матичне евиденције Завода за спорт и медицину као и да достави пупуњену Евиденциону пријаву са пропратним материјалом Министарству омладине и спорта у року од 15 дана од дана настале промене.

XI. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 73.

Сви спорови између Клуба и лица ангажованих решавају се мирним путем, у складу са законом.

Решавање спорова из става 1. овог члана може бити проверено ad hoc арбитажи или сталном спортском арбитажном суду Спортског савеза Србије, у скаду са законом и општим актима Кошаркашког савеза Србије.

Клуб и сви чланови Клуба су обавезни да признају надлежост сталног спортског арбитражног суда из става 2. овог члана утврђену статутом надлежног националног спортског савеза.

Клуб и сви чланови Клуба обавезни су да се уздрже од покретања и вођења судског спора у питањима која су у надлежности арбитраже из ст. 2. овог члана.

Неизвршавање одлука арбитраже из ст. 2. овог члана представља тежи дисциплински прекршај.Неизвршавање одлука арбитаже из ст. 2. – 4. овог члана представља тежи диплицински прекршај.

XII. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 74.

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Клуба, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине.

XIII. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

Члан 75.

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком и забрањен је, како на такмичењима тако и изван такмичења.

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије.

Сви органи и чланови Клуба су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Савеза и надлежног међународног спортског савеза.

За кршење анти-допинг допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са законом и спортским правилима Савеза.

XIV. ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 76.

Клуб престаје са радом одлуком Скупштине Клуба, донетом двотрећинском већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради брисања из регистра.

У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба прелази на Спортски савез општине Пирот.


Comments are closed.

Back to Top ↑