Disciplinski pravilnik

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК

КОШАРКАШКОГ КЛУБА ПИРОТ

08.05.2019.

На основу члана 39. Статута Кошаркашког клуба “ПиротУправни одбор на седници 08.05.2019. године усвојио је

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК

КОШАРКАШКОГ КЛУБА ПИРОТ

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Дисциплински правилник Кошаркашког клуба “Пирот” (даље Правилник) утврђује прекршаје, одговорности, казне и поступак за њихово изрицање, као и друга питања у случајевима непоштовањанормативнихаката и одлука органа Кошаркашког клуба “Пирот” (даље Клуба).

Члан 2.

Одлукама Управног одбора клуба могу се утврђивати и други прекршаји и прописивати казне за случајеве који нису предвиђени овим правилником.

Члан 3.

Клуб својим нормативним актима уређује питања дисциплинске одговорности за кршење клупске дисциплине. Одговорност за прекршаје клупске дисциплине не искључује дисциплинску одговорност по Дисциплинском правилнику Кошаркашког савеза Србије и обрнуто.

Дисциплинске казне изречене по нормативном акту Клуба, делују само у оквиру Клуба, осим ако то није другачије предвиђено нормативним актом КСС.

Члан 4.

Нико не може бити сматран учиниоцем прекршаја пре него што се утврди правоснажном одлуком надлежног органа.

Члан 5.

За прекршаје које учине чланови Клуба, а одговорностсноси Клуб, ти чланови могу бити санкционисани од стране Клуба, о чему одлуку доноси Управни одбор Клуба.

Члан 6.

Одговорност одговорног лица постоји ако је до извршења прекршаја дошло његовом радњом или пропуштањем извршења радње и ако је при томе поступао из нехата.

Одговорност одговорног лица не престаје престанком чланства или функције у Клубу.

Члан 7.

Овај Правилник примењује се без обзира да ли је прекршај учињен на територији Републике Србије или ван ње.

Члан 8.

Непознавање нормативних аката не искључује одговорност.

II – ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ

Члан 9.

Учинилац је одговоран када прекршај учини из умишљаја, крајње непажње или из нехата.

Није прекршај у смислу овог Правилника ако је учињен у нужној одбрани или крајњој нужди.

Члан 10.

За прекршај одговара извршилац прекршаја, као и подстрекач и помагач учињеног прекршаја.

Члан 11.

Покушај се кажњава само ако је тако утврђено овим Правилником.

III – ВРСТЕ КАЗНИ

Члан 12.

Извршиоцу прекршаја могу се изрећи следеће казне:

 • опомена и укор,
 • суспензија,
 • забрана обављања дужности у Клубу,
 • новчана казна (плаћањем или одбицима од накнада),
 • искључење из Клуба,

Члан 13.

Опомена се изриче за прекршаје учињене под особито лаким околностима, за које је иначе предвиђена казна забране играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица, а поступајући орган оцени да ће се оваквом казном постићи сврха кажњавања.

Укор се изриче по истим критеријумима као и опомена, али за прекршаје учињене под нешто тежим околностима, за које је иначе предвиђена казна забране играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица, а поступајући орган оцени да ће се оваквом казном постићи сврха кажњавања.

Члан 14.

Суспензија подразумева забрану играња и тренирањаи може се изрећи за одређени временски период или на одређеном броју утакмица (а забрана тренирање у истом периоду), одређене врсте такмичења (првенствених, пријатељских, куп, међународних и за репрезентацију), или на свим врстама такмичења.

Суспензија може да се односи и само на забранутренирања у времену трајању суспензије, а може се изрећи и мера тренирања у другом тиму или самостално уз контролу одређеног тренера

Казна забране играња и тренирања изриче се у трајању од најмање једне, а највише тринаест утакмица.

Члан 15.

Забране обављања дужности у Клубу може се изрећи за одређени временски период.

Казна обављања дужности у Клубу изриче се у трајању од најмање једне недеље, а највише шест месеци.

Члан 16.

Новчана казна може се изрећи само према извршиоцу прекршаја који по било ком основу остварује новчану накнаду у вези са Клубом.

Висину новчане казне за појединца утврђује Управни одбор у распону од 1.200 динара до висине годишње накнаде окривљеног, не рачунајући надокнаду штете која је проузрокована и која улази у коначни износ новчане казне.

Прекршилац је дужан да новчану казну плати у року од 8 дана од правоснажности одлуке или у темпу који одлуком дефинише Управни одбор. У противном се налази под суспензијом до уплате новчане казне.

Члан 17.

Казна искључењем из Клуба изриче се за прекршаје учињене под посебно тешким околностима када је учинилац при његовом извршењу испољио нарочиту одлучност, упорност или безобзирност или је изазвао нарочито тешке последице за Клуб.

Члан 18.

У случају када се изриче казна прекршиоцу који издржава раније изречену казну, може се изрећи јединствена временска казна у трајању до краја такмичарске сезоне.

Уколико прекршилац након другог издржавања учини нови прекршај може се изрећи казна искључења из Клуба.

Члан 19.

При изрицању временске казне забране играња, или забране вршења дужности и новчане казне, надлежни орган може одложити извршење изречене казне ( условна казна ) за време које не може бити краће од 6 месеци, нити дуже од две године, с тим да се изречена казна неће извршити ако учинилац у том року не учини нови прекршај.

Одлагање изречене казне одредиће се, ако према околностима под којима је учињен прекршај и према понашању извршиоца после његовог извршења, као и обзиром на његов ранији живот, надлежни орган (Управни одбор) оцени да извршилац и без извршавања изречене казне убудуће неће вршити прекршаје, као и да ће само изрицање казне оставрити сврху кажњавања.

IV – ОДМЕРАВАЊЕ КАЗНЕ

Члан 20.

Приликом одмеравања казне узимају се у обзир све околности које утичу да казна буде већа или мања, а нарочито тежина учињеног прекршаја и његове последице, степен одговорности прекршиоца, побуде из којих је учињен, околности под којима је извршен прекршај, испољена намера, моралне особине извршиоца и држање после учињеног прекршаја.

Члан 201.

Отежавајуће околности постоје када је прекршај учињен у поврату када постоје посебно тешке последице или друге околнсоти због којих је прекршај добио тежи облик-последице. Учинилац је у поврату ако је раније био кажњаван за учињени прекршај.

Члан 22.

Олакшавајуће околности постоје када је извршилац пре учињеног прекршаја био примерног спортског понашања, или на то указује његов стаж, углед или учешће у репрезентацији, или друге заслуге и признања за развој кошаркашког спорта.

Признање извршиоца прекршаја да је прекршај учинио, може се узети као олакшавајућа околност.

Члан 23.

У случају одмеравања казне за више прекршаја којима се истовремено одлучује, најпре се утврђује казна за сваки прекршај посебно, а потом се доноси одлука о јединственој казни.

V – ЗАСТАРЕЛОСТ

Члан 24.

Покретање дисциплинског поступка застарева у року од шест месеци, рачунајући од дана извршења прекршаја.

Дисциплински поступак се не може водити уколико у року од шест месеци од дана покретања поступка није донета првостепена одлука.

Застаревање изврешења казне почиње од дана када је одлука постала правоснажана.

Издржавање изречене временске казне или казне забране играња или вршења дужности на одређено време или на одређеном броју утакмица не тече за време одслужења војног рока, издржавања казне затвора изречене од стране надлежног државног органа или за време играња у иностранству.

VI – ЕВИДЕНЦИЈА КАЗНЕ

Члан 25.

Правоснажне одлуке се уписују у евиденцију коју води орган надлежан за изрицање казне у првом степену.

Члан 26.

Протеком три године од дана издржаване, опроштене и застареле казне, кажњени се брише из евиденције кажњених.

Условна казна брише се из евиденције кажњених протеком годину дана, рачунајући од дана протека времена за који је извршење било одложено.

VII – ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК И НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 27.

Дисциплински поступак се покреће на основу пријаве коју може поднети сваки члан клуба, службено лице, орган или организација КСС, против члана клуба.

Члан 28.

Подносилац пријаве је дужан да исту поднесе у писаним облику, оверену потписом и датумом када је поднета.

Пријава се подноси Управном одбору клуба, а уручује било ком члану Управног одбора или секретару клуба.

Прималац пријаве мора оверити исту потписом и датумом пријема.

Члан 29.

Одлучивање у смислу овог Правилника могу вршити дисциплински органи:

 • Управни одбор клуба,
 • други органи предвиђени посебним актима клуба.

Члан 30.

Одлука Управног одбора или другог органа предвиђеног посебним актима клуба о казни је извршна. Жалба не спречава извршност донете одлуке.

Ако клуб формира Дисциплинску комисију она мора своје одлуке доносити у складу са Статутом клуба и сопственом правилнику о раду.

Члан 31.

Жалба на одлуке Управног одбора се може поднети Дисциплинској комисији клуба уколико је формирана или Скупштини клуба, односно њеном председнику или Надзорном одбору, у року од осам дана рачунајући од дана пријема писмене одлуке.

Жалбу може поднети подносилац пријаве и лице којем је изречена казна.

Члан 32.

У случају да постоји основана сумња да је окривљени учинио тежи прекршај, може му се изрећи суспензија пре окончања поступка.

Суспензију изриче председник Управног одбора клуба или спортски директор, односно тренер ако га овласти председник Управног одбора клуба.

Суспензија по овом основу траје 7 (седам) дана.

Време проведено под суспензијом урачунава се у казну.

Одлука о суспензији по овом основу се окривљеном саопштава усмено или телефонским путем, при чему се одлуку у писаном облику уручује у року од 3 (три) дана.

Члан 33.

У случају искључења играча на утакмици, поднете пријаве од стране делегата или судије, суспензија је аутоматска по дисциплинском правилнику КСС и донетим одлукама КСС објављеним у службеним актима КСС.

У случају искључења играча на утакмици, поднете пријаве од стране делегата или судије, суспензија није аутоматска по дисциплинском правилнику Клуба. Одлуку о суспензији по овом основу изриче или не изриче председник Управног одбора клуба или директор, односно тренер ако га овласти председник Управног одбора клуба.

Члан 34.

Управни одбор одлучује писменом одлуком која садржи:

 • назив и састав органа који је доноси, као и време доношења одлуке,
 • име и презиме и функције лица, односно назив органа коме се изриче казна,
 • одлука о казни,
 • образложење одлуке,
 • поука о правном леку.

Члан 35.

Одлука се сачињава у довољном броју примерака за кажњеног, подносиоца пријаве и клуб.

VIII – ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Члан 36.

Понављање поступка може се тражити:

 • ако постоји основана сумња да је одлука заснована на лажним чињеницама,
 • ако постоје чињенице и нови докази који раније нису били познати, а који би имали утицај приликом одлучивања.

Члан 37.

Предлог за понављање поступка могу поднети:

 • кажњени,
 • Клуб,
 • подносилац пријаве.

Предлог за понављање поступка подноси се у року од 6 месеци рачунајући од дана правоснажности одлуке.

О предлогу за понављање поступка одлучује орган чија се одлука побија.

IXЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ

Члан 38.

Против правоснажних одлука донетих противно нормативним актима КСС може се изјавити захтев за заштиту законитости.

О захтеву за заштиту законитости одлучује Скупштина КСС .

Захтев за заштиту законитости може се поднети у року од три месеца рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Члан 39.

Захтев за заштиту законитости може се одбити или уважити у том случају се правоснажна одлука укида, а предмет враћа на поновно решавање и одлучивање.

X – ВАНРЕДНО УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ

Члан 40.

На основу молбе кажњеног, Управни одбор клуба или Скупштина клуба може кажњеног ослободити од даљег издржавања казне или казну ублажити у случају постојања таквих околности које оправдавају доношење овакве одлуке.

Молба за ванредно ублажавање казне може се поднети након протека најмање месец дана од правоснажности одлуке о казни.

Молба за ублажење казне, кажњеном искључењем из Клуба, може се поднети тек након истека годину дана од правоснажности изречене казне.

XI – ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 41.

Службено лице клуба које одобри играчу одлазак у други клуб или иностранство без сагласности Управног одбора, односно које споразумно раскине уговор са играчем супротно одредбама склопљеног Уговора са клубом и без сагласности Управног одбора или председника Управног одбора, казниће се разрешењем са функције коју обавља и новчаном казном у минималном износу проузрокованне штете.

Ако је по основу радњи из предходног става службено лице присвојило новчана средства за себе, обавезна је примена казне искључења из Клуба, враћања Клубу присвојених новчаних средства уз пријаву суду ако су прекршена позитивна акта.

Члан 42.

Ко се, позван пред орган клуба, непристојно или неспортски понаша, или са на позив неоправдано не одазове:

– казниће се временском забраном играња или вршења дужности.

Члан 43.

Ко се увредљиво изражава или износи и преноси неистине о кошаркашком руководству, Клубу или члану Клуба:

– казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање једног месеца.

Члан 44.

Ко наговара такмичара или функционера клуба да екипа не наступи, или да не наступи у најбољем саставу, да се не залаже, или да не игра по најбољем знању, или да напусти игру или терен:

– казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање шест месеци.

Када је наговарање успело:

– може се изрећи искључење из Клуба.

Играч, или други члан клуба, који прихвати наговарање из става 1 овог члана:

– казниће се искључењем из Клуба.

Члан 45.

Ко на било који начин утиче или учествује у намештању резултата на кошаркашкој утакмици :

– казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање једне године или искључењем из Клуба.

Члан 46.

Ко изјави или на други начин, свесно доводи у заблуду органе Клуба, тела или функционере у тим органима, па се услед тога донесе одлука која се иначе не би донела:

– казниће се временском забраном играња или вршења дужности.

Члан 47.

Ко да лажни исказ у поступку пред органима Клуба:

– казниће се забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање три месеци.

Члан 48.

Ко се на јавном месту, као члан Клуба недолично понаша:

– казниће се забраном играња или вршења дужности до једне године.

Ко се као члан Клуба недолично понаша на кошаркашкој утакмици, а није учесник утакмице:

– казниће се временском забраном играња или вршења дужности до једне године.

Члан 49.

Ко вређа, изазива или физички нападне такмичара, тренера, функционера, делегата, судију или гледаоца на утакмици, или ван кошаркашког терена:

– казниће се забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање месец дана.

У посебно тешким случајевима може се изрећи казна искључења из Клуба.

Уколико прекршај из овог члана направи играч на утакмицама такмичења млађих категорија КСС, временском казном забране вршења дужности до две године, казниће се и тренер екипе или одговорно лице Клуба на тој утакмици чији је играч направио прекршај.

Члан 50.

Ко је кажњен правоснажном одлуком или се налази под суспензијом, а јавно или прикривено обавља ма какву функцију у вези кошаркашког спорта:

– казниће се додатно дуплирањем већ донете казне.

Истом казном казниће се и одговорна лица која су дозволила или омогућила обављање функција у смислу претходног става.

Члан 51.

За сва дела из чланова од 41 до 50 Клуб може изрећи новчану казну.

Члан 52.

Ако је казна добијена услед недопустивог и неприкладног понашања починиоца, које искључиво штети резултатима и угладу Клуба и изречена јеиграчу, тренеру или другом службеном лицеуКлуба на утакмици:

– казниће се забраном играња на одређеном броју утакмица и новчаном казном, или

– казниће се забраном играња на одређеном броју утакмица, или

– казниће се новчаном казном у износу казне добијене од комесара такмичења, тј. КСС.

Клуб не мора да казни свог члана ако сматра да је не утакмици неоправдано санкционисан.

Играч које буде кажњен на утакмици због прекршаја којим је теже повређен противнички играч

 • казниће се временском казном забране играња.

Члан 53.

Казне из члана 12. овог Правилника се примењује ако:

 1. Играч, функционер или тренер својом кривицом проузрокује прекид утакмице, која касније не буде настављена,
 2. Играч или тренер одстрањен са клупе, и даље се неспортски понаша,
 3. Играч или тренер који физички нападне противничког играча за време утакмице,
 4. Играч, тренер или други члан Клуба јавно и неспортски критикује одлуке судија,
 5. Играч у поступку регистрације да нетачне податке,
 6. Играч наступи за други клуб без одобрења свог Клуба:
 7. Тренер без одобрења Клуба стави у екипу играча из другог клуба:
 8. Играч неоправдано закасни на састанак, тренинг или утакмицу, одбије да наступи на утакмици или неоправдано не дође на припреме екипе,
 9. Играч, тренер или функционер клуба који учествује у репрезентацији или на међународној утакмици, својим поступцима нанесе штету угледу кошаркашком спорту,
 10. Играч у прелазном року потпише приступницу за два или више клуба, односно играч закључи више важећих уговора са различитим клубовима,
 11. Тренер или одговорно лице Клуба на утакмици уврсти у екипу играча који није лекарски прегледан или му је од стране лекара наступање забрањено,
 12. Тренер или одговорно лице Клуба на утакмици уврсти у екипу играча који је суспендован или нема право наступа по било ком основу,
 13. Службена лица клуба на утакмицама несавесно, немарно или недовољно ангажовано обављају своју дужност.

Back to Top ↑